1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок лип. 22

PDF Друк e-mail

СТРУКТУРА

Загальні збори Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» – вищий керівний орган організації, який обирає склад Правління, Наглядової ради та Президента організації, вирішує стратегічні питання розвитку організації та визначає основні напрямки її діяльності, затверджує звіти Правління та Наглядової ради організації, встановлює та затверджує розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати, а також вирішує будь-які інші питання діяльності організації.


Правління Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» – виконавчий орган організації, який безпосередньо опікується розвитком організації, затверджує плани та програми діяльності відповідно до статутних завдань організації , приймає рішення про заснування і ліквідацію юридичних осіб приватного права, сприяє розширенню джерел фінансування організації, приймає рішення про вступ до міжнародних організацій та їх об’єднань або про вихід з таких організацій та об’єднань, приймає рішення про заснування спілок об’єднань громадян, або вступ до спілок (союзів, асоціацій тощо), утворення блоків та коаліцій, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян, , контролює стан реалізації програм, координує роботу структурних підрозділів організації, приймає інші рішення стосовно діяльності організації, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів.


Президент Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» – особа, яка очолює організацію та уповноважена представляти інтереси організації у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями в Україні та за її межами, забезпечує проточну діяльність організації, координує роботу Правління та секретаріату Правління організації, забезпечує виконання статутних завдань організації, рішень Загальних зборів і Правління, виконує інші повноваження, делеговані Загальними зборами організації.


Місцевий осередок Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» створюється за територіальною ознакою за місцем проживання, роботи чи навчання громадян при наявності не менше трьох членів, відповідно до законодавства України. Місцевий осередок не є юридичною особою.

Легалізація місцевого осередку здійснюється шляхом повідомлення про заснування у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Місцевий осередок здійснює свою діяльність на засадах вільного волевиявлення, рівноправності членів, на принципах добровільності, єдності інтересів, законності і гласності.

У своїй діяльності місцевий осередок може безпосередньо вступати в цивільно-правові відносини з юридичними і фізичними особами в межах повноважень, установлених для місцевого осередку Правлінням Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність».

Місцевий осередок може використовувати у своїй діяльності символіку Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», зареєстровану відповідно до діючого законодавства України.


Секретаріат Правління Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» - виконавчий орган Правління, який забезпечує виконання Статутних завдань, рішень Загальних Зборів та Правління, регламентуючих документів та здійснює поточну діяльність Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність».

Секретаріат Правління створений Правлінням Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», підзвітний і підконтрольний йому і підпорядкований Президенту, є самостійним підрозділом організаційного, методичного та технічного забезпечення діяльності організації.

У своїй діяльності секретаріат Правління керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, а також рішеннями Загальних Зборів, Президента та Правління Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність». При вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з своїми місцевими осередками, виконавчими органами державної влади, установами та організаціями як в Україні, так і за її межами.


Наглядова Рада Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» - орган, який здійснює функції контролю за діяльністю її керівних органів, керівних органів місцевих осередків, станом та обліком матеріальних цінностей організації та її місцевих осередків.

Наглядова Рада Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» обирається Загальними Зборами у складі голови та 2 членів на будь який визначений Загальними Зборами строк. Членами Наглядової Ради не можуть бути члени Правління та матеріально відповідальні працівники секретаріату Правління. До складу Наглядової Ради можуть входити за особистою згодою особи, що не є членами та працівниками секретаріату Правління. Положення про Наглядову Раду приймається самою Наглядовою Радою та затверджується Загальними Зборами Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність».

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням та іншими внутрішніми документами Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність».